ناشران برنده جوایز میلیونی

14

میلیون
تومان
0938***3033

15

میلیون

تومان

0933***3778

15

میلیون
تومان
0933***1973
0998***7936

13

میلیون

تومان

0903***9994

10

میلیون

تومان

0936***1680

6

میلیون

تومان

0937***1585

5

میلیون

تومان

0915***9969

4

میلیون

تومان

0937***6684

1

میلیون

تومان

0910***0757

1

میلیون

تومان

0914***9939

1

میلیون

تومان

0990***7510

1

میلیون

تومان

بینندگان برنده جوایز میلیونی

0903***5696
میرسینا صدر افشاری

1

میلیون

تومان

0938***3625
زینب جمالی فشی

1

میلیون

تومان

0902***9400
معصومه زمستانی زاده

1

میلیون

تومان

0930***4364
سيدعلي ميرموسوي باركوسرائئ

1

میلیون

تومان

0903***2088
بی بی فاطمه باشی ازغدی

1

میلیون

تومان

0903***5193
بهاره کرامتی پور

1

میلیون

تومان

0910***4708
مصطفی جعفرپوریان

1

میلیون

تومان

0938***5039
آرش پالیزبان

1

میلیون

تومان

0933***7749
محمد صالحي

1

میلیون

تومان

0937***0839
خدیجه نجفی

1

میلیون

تومان