برندگان شرکت کننده در نظرسنجی روزانه

برای دریافت جایزه با شما تماس گرفته خواهد شد و تنها شماره 09351000000 مورد تایید می باشد

شماره تلفن برندگان
شماره تلفن برندگان
73***093314
46***093544
27***099145
62***091017
63***093973
86***093339
02***091432
94***091955
85***091097
78***090303
84***091153
69***093845
05***099092
48***090148
54***099389
78***091567
94***092152
99***093843
08***091959
69***093361

برندگان پیش بینی قهرمان مسابقات

برای دریافت جایزه با شما تماس گرفته خواهد شد و تنها شماره 09351000000 مورد تایید می باشد

شماره تلفن برندگان
83***099009
43***090213
78***090303
38***090237
43***093945
20***090451
44***090573
12***090501
05***099077
19***091034

اسامی 3 تیم اول برنده

برای دریافت جایزه با شما تماس گرفته خواهد شد و تنها شماره 09351000000 مورد تایید می باشد

مبلغ جایزه
نام
تیم
رتبه
500.000.000 IRR
محمد شاه‌مرادی
معین رسول‌پور
علی اکبر جلیلوند
عرفان فرتاش
متین جعفری
Winter Bear
1
250.000.000 IRR
متین‌محمد صادقی
علیرضا خالقی
معین بلوریان
نیما نوروزی
اميرحسين جدبابایی
AdoNis
2
100.000.000 IRR
احمد علی
محمدحسین حاجی‌هاشمی
سیدایمان محمودیان
رسول حکیمی
یاسر نصیری
Devils Genius
3